JUDr. Jaroslav Jenerál

advokátní kancelář

  • Jaroslav Jenerál

JUDr. Jaroslav Jenerál, ev. č. ČAK: 15 415, IČ: 87512629

JUDr. Jaroslav Jenerál absolvoval v roce 2010 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v průběhu studia mu bylo opakovaně uděleno prospěchové stipendium. Během studia působil nejdříve jako praktikant a následně jako vedoucí praktikant v renomované advokátní kanceláři v centru Prahy.

Po skončení studia působil v advokacii v Praze, jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích v centru Prahy, např. u JUDr. Ladislava Lacka, kde měl možnost se seznámit se všemi hlavními obory práva v praxi. V průběhu své koncipientské praxe JUDr. Jaroslav Jenerál úspěšně složil na Univerzitě Karlově v Praze, na katedře občanského práva státní rigorózní zkoušku, a byl mu udělen akademický titul doktora práv (JUDr.). Od složení advokátních zkoušek a advokátního slibu působí JUDr. Jaroslav Jenerál jako advokát.

JUDr. Jaroslav Jenerál působil od roku 2011 jako externí poradce pro oblast veřejných zakázek a legislativu pro ústřední orgán státní správy ČR.

JUDr. Jaroslav Jenerál rovněž působí jako rozhodce a je od zavedení institutu „spotřebitelských rozhodců“ v dubnu 2012 zapsán na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27. Více o činnosti JUDr. Jaroslava Jenerála jako rozhodce naleznete na jeho internetových stránkách www.spotrebitelskyrozhodce.cz . V dane problematice je JUDr. Jaroslav Jenerál rovněž publikačně činný viz. články na serveru epravo.cz:

MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNÝM ZNĚNÍM ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

JUDr. Jaroslav Jenerál se věnuje generální právní praxi se zaměřením na právo trestní, občanské a korporátní právo.

JUDr. Jaroslav Jenerál hovoří česky, anglicky.

  • Nela Jenerálová

JUDr. Nela Jenerálová, ev. č. ČAK 16 946, IČ 05017394

JUDr. Jaroslav Jenerál a JUDr. Nela Jenerálová jsou trvale spolupracujícími advokáty na základě smlouvy o trvalé spolupráci dle § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

JUDr. Nela Jenerálová absolvovala v roce 2012 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. V průběhu studia jí bylo opakovaně uděleno prospěchové stipendium. Během studia působila jako praktikantka v renomované advokátní kanceláři v centru Prahy, v průběhu třetího a čtvrtého ročníku studia rovněž absolvovala stáž na prvoinstančním soudě na úseku trestním a civilním.

Po skončení studia působila jako exekutorská koncipientka na Exekutorském úřadě pro Prahu 9 a následně jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích v centru Prahy, např. u JUDr. Michaely Šubrtové, kde měla možnost seznámit se se všemi hlavními právními obory a fungováním justičního systému v praxi. V průběhu koncipientské praxe absolvovala předepsaná školení pořádaná Exekutorskou komorou ČR a následně Advokátní komorou ČR.

V roce 2013, v průběhu své koncipientské praxe, JUDr. Nela Jenerálová složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze státní rigorózní zkoušku z tématického okruhu Trestní právo hmotné a procesní, úspěšně obhájila rigorózní práci a byl jí udělen titul doktor práv (JUDr.).

V roce 2016 složila JUDr. Nela Jenerálová advokátní zkoušku s výtečným prospěchovým stupněm. Od složení advokátních zkoušek a advokátního slibu působí JUDr. Nela Jenerálová jako advokátka.

JUDr. Nela Jenerálová se věnuje generální právní praxi se zaměřením na právo trestní, občanské, obchodní, rovněž se zaměřuje na právní úpravu práva dědického a výkon rozhodnutí formou exekučního řízení.

JUDr. Nela Jenerálová hovoří česky, anglicky.

 

  • Miroslav Mojžíš

JUDr. Miroslav Mojžíš
pozastaven výkon advokacie v souladu s § 9 odst. 1, písm. a) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii z důvodu výkonu funkce neslučitelné s výkonem advokacie

JUDr. Miroslav Mojžíš v současné době působí na pozici státního zástupce.

JUDr. Miroslav Mojžíš vystudoval bakalářský obor právo v podnikání, který ukončil státními závěrečnými zkouškami v roce 2006 a obhájit akademický titul Bc. Již během tohoto studia studoval obor právo a právní věda na Západočeské univerzitě v Plzni, v roce 2010 a obhájil akademický titul magistra práv v oboru právo a právní věda.

Koncem února roku 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Palackého univerzitě v Olomouci v oboru soukromého práva, kdy prokázal znalost nového občanského zákoníku, procesních předpisů a předpisů pracovně právních a to před spoluautory těchto nových předpisů na úrovni státní rigorózní zkoušky. Začátkem března roku 2014 byl Miroslavu Mojžíšovi udělen akademický titul JUDr.

JUDr. Miroslav Mojžíš působil již během svých studií a následně po jejich dokončení v několika advokátních kancelářích na pozici praktikanta a poté advokátního koncipienta. V těchto advokátních kancelářích získal zkušenosti s poskytováním široké škály právních služeb. Od složení advokátních zkoušek a advokátního slibu působí JUDr. Miroslav Mojžíš jako advokát.

JUDr. Miroslav Mojžíš působí od roku 2012/3 jako externí poradce pro oblast veřejných zakázek, občanské a obchodní právo pro orgán státní správy ČR.

V rámci své dosavadní praxe je JUDr. Miroslav Mojžíš autorem článků, které komentovaly největší změny nového zákoníku práce po tzv. „koncepční novele“ viz. články na serveru epravo.cz:

ALKOHOL ZA VOLANTEM A S NÍM SOUVISEJÍCÍ HMOTNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY

ALKOHOL NA PRACOVIŠTI A NAPLNĚNÍ VÝPOVĚDNÍHO DŮVODU DLE § 52 PÍSM. G) ZÁKONÍKU PRÁCE

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ( 1/3 )

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ( 2/3 )

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ( 3/3 )

JUDr. Miroslav Mojžíš se věnuje generální právní praxi se zaměřením na právo pracovní, občanské, obchodní, trestní a správní právo, rovněž poskytuje právní služby v souvislosti s řízením před Ústavním soudem.

JUDr. Miroslav Mojžíš hovoří česky, německy a pasivně anglicky.