JUDr. Jaroslav Jenerál

advokátní kancelář

Dle individuální dohody lze s klientem sjednat následující druhy smluvních odměn:

Smluvní odměna hodinová

je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu poskytnutých hodin právní služby. rozmezí činí 2.500,- Kč až 3.500,- Kč za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb plus aktuální výše DPH. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba poradenství naopak zvýšena.

Smluvní odměna úkonová

je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci provedeny. Co se považuje za úkony právní služby stanoví advokátní tarif – případně ujednání o smluvní odměně (jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, vyhotovení smlouvy, žaloby, odvolání, účast na jednání u soudu apod.).

Smluvní odměna podílová

v konkrétních případech lze domluvit odměnu podílovou, kdy odměnou advokáta je určité procento z přisouzené částky či odměnu v závislosti na výsledku tzv. „no win, no fee“.

Smluvní odměna jednorázová

je odměnou, která náleží advokátovi za vyřízení celé klientovy záležitosti bez ohledu na složitost či časovou náročnost poskytované právní služby (např. za založení společnosti s.r.o.).

Smluvní odměna paušální

je typem odměny ideálním pro ty klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v určitém časovém rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost právní pomoci. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti, stabilní výše výdajů hrazených za právní pomoc a v celkovém součtu nižší náklady na právní zastoupení.

V oblasti vymáhání většího množství pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za právní služby je v těchto případech odvislá od výsledku věci a je z velké části hrazena z peněz vymožených od dlužníka nad rámec vymáhané jistiny.

Při určování výše odměny dbá advokát na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci. Klient má možnost vybrat si tu sazbu, která je pro něj výhodnější, eventuálně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.

Každý klient obdrží spolu s fakturou i podrobný popis činností, ze kterého uvidí, co, kdy, jak dlouho a s jakým výsledkem pro něj advokát vykonal.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky, cestovní náhrady, náhrady za promeškaný čas).

Advokátní úschova peněz a listin

odměna za úschovu peněz je stanovena v závislosti na výši uschovávaného peněžního obnosu dohodou smluvních stran a odměna za úschovu listin je stanovena paušální částkou dle dohody smluvních stran.